Algemene voorwaarden

Définitions et champ d’application

Deze algemene voorwaarden vormen een bindend contract tussen de partijen, met name enerzijds With Us NV, gelegen in de Meersstraat 108C te 1742 Ternat, ingeschreven in de KBO onder het nummer: BE 0452.959.910, hierna “de verkoper” genoemd, en de klant anderzijds.
“De klant” is elke natuurlijke of rechtspersoon die producten bestelt bij de verkoper.
“De consument” is de natuurlijke persoon en klant die handelt voor doeleinden die niet in het kader van zijn commerciële, industriële, artisanale of vrijeberoepsactiviteiten vallen.
Deze algemene voorwaarden zijn op elk moment te consulteren op de website van de verkoper, zodat de klant bij het plaatsen van een bestelling bij de verkoper, de aanvaarding van deze algemene voorwaarden bevestigt. De verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment te wijzigen.
Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op alle later geplaatste bestellingen van producten.
Prix
De prijs van de producten zijn opgegeven in euro, alle belastingen inbegrepen.
De leveringskosten zijn niet inbegrepen in de opgegeven prijs, maar worden afzonderlijk berekend tijdens het bestelproces, afhankelijk van de leveringswijze en -plaats, en het aantal producten.
Commande
Om een bestelling te plaatsen, vult de klant zijn mandje op de website van de verkoper, geeft zijn facturatie- en leveringsgegevens op nadat hij zijn aankopen heeft beëindigd en betaalt daarna zijn bestelling.
Na bevestiging van de betaling van de bestelling door de bankinstelling, zal de klant een overzicht krijgen van zijn bestelling, met daarop het nummer van zijn bestelling, de bestelde producten met hun prijs, deze algemene voorwaarden of een link ernaar, en de vermoedelijke leveringstermijn.
De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling op te schorten of te weigeren, met name ingeval de gegevens die meegedeeld werden door de klant duidelijk foutief of onvolledig zouden blijken te zijn.
De verkoper blijft eigenaar van de bestelde producten tot aan de volledige betaling ervan.
Droit de rétractation
De consument die producten bestelt bij de verkoper, beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van de levering van de producten of van de bekendmaking dat ze beschikbaar zijn op het voorziene afhaalpunt, om de verkoper te laten dat hij afziet van de aankoop, zonder boetes en zonder daarvoor een reden te moeten opgeven.
De consument kan zijn wil kenbaar maken om af te zien van zijn aankoop via het online contactformulier op de website van de verkoper.
Wanneer deze termijn verstrijkt op een zaterdag, zondag of feestdag, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
De consument moet het (de) product(en) waarvan hij afziet in perfecte staat terugsturen in zijn (hun) oorspronkelijke verpakking.
Enkel de rechtstreekse retourzendingskosten zullen exclusief ten laste zijn van de consument.
De verkoper zal het betaalde bedrag zo snel mogelijk terugbetalen en dit uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen vanaf de terugzending.
De consument die een product opent of gebruikt vóór het verstrijken van de bedenktijd, wordt geacht te verzaken aan zijn intrekkingsrecht op dit product. Op dezelfde manier kan de klant zijn intrekkingsrecht niet uitoefenen voor de producten die bedoeld zijn in artikel 53 van boek VI van het Wetboek van economisch recht.
Livraison
De termijnen opgegeven door de verkoper worden slechts ter informatie verstrekt en binden de verkoper niet. Een vertraging in de levering van de bestelling zal dus geen recht kunnen geven op eender welke schadeloosstelling, schadevergoeding, ontbinding van het contract of opschorting van de verplichtingen van de klant.
De bestelling wordt pas geleverd na de volledige betaling ervan. De eigendoms- en risico-overdracht gebeurt op het ogenblik dat de bestelling volledig betaald is. De klant wordt bijgevolg verwittigd dat hij alleen instaat voor de risico’s in verband met de levering.
Disponibilité
De producten die door de verkoper voor verkoop voorgesteld worden zijn dit binnen de limiet van de beschikbare voorraden.
Ingeval een of meerdere producten niet beschikbaar zijn na betaling van de bestelling, verbindt de verkoper zich ertoe om de klant daarvan binnen de beste termijnen op de hoogte te brengen en hem de keuze te laten tussen een terugbetaling, een wijziging van zijn bestelling of een uitgestelde levering tot de voorraad van het of de betrokken producten weer voldoende is aangevuld.
Réception de la commande
De klant dient de goede staat op zicht te controleren alsook de conformiteit van de producten die geleverd werden of die hij afhaalt op het voorziene afhaalpunt, met de producten die hij besteld heeft.
Eventuele klachten moeten schriftelijk gebeuren, binnen een termijn van 30 dagen na levering van de bestelling of bekendmaking van de beschikbaarheid ervan op het voorziene afhaalpunt. Zo niet zal er geen rekening mee worden gehouden worden en zal de klant geacht worden de bestelling definitief in ontvangst te hebben genomen.
Als een klacht gegrond blijkt, zal de verkoper de keuze hebben tussen de vervanging of terugbetaling van de desbetreffende producten.
Garantie légale
Garantie légale pour tous les clients
Conform de artikels 1641 tot 1643 van het Wetboek moet de verkoper de producten garanderen tegen verborgen gebreken die de producten ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor ze bestemd zijn, of die dit gebruik zo verminderen dat de koper ze niet gekocht zou hebben of er minder voor zou hebben betaald als hij ze gekend had.
Ingeval een verborgen gebrek wordt vastgesteld, moet de klant onverwijld handelen zoals beschreven in artikel 1648 van het Wetboek, en zal hij kunnen kiezen om het product dat een verborgen gebrek vertoont, te retourneren tegen volledige terugbetaling, of het te houden en er een gedeeltelijk terugbetaling voor te krijgen.
De verkoper dient de producten niet te garanderen tegen de zichtbare gebreken, waarvan de klant zich rekenschap heeft of had kunnen geven op het ogenblik van de aankoop.
Ook dient de verkoper de producten te garanderen tegen de verborgen gebreken die hij kende op het ogenblik van de verkoop en die hij niet vermeld heeft aan de klant.
Enkel de factuur, het kasticket of het aankoopbewijs gelden als garantiebewijzen tegenover de verkoper. Deze documenten moeten door de klant bewaard worden en in hun originele versie voorgelegd worden.
Garantie légale complémentaire pour les clients ayant la qualité de consommateurs
Conform artikel 1649 quater van het Wetboek beschikt de koper in de hoedanigheid van consument bovendien over een wettelijke garantie van twee jaar voor alle gelijkvormigheidsfouten die bestonden bij de levering van het product en die opgedoken zijn binnen een termijn van twee jaar, vanaf deze datum.
Deze garantie bevat de reparatie of vervanging van het gebrekkige product, zonder kosten voor de consument.
Als deze reparatie of vervanging onmogelijk blijkt, buitensporig voor de verkoper of een ernstige last zou veroorzaken voor de consument, kunnen een passende korting of terugbetaling worden voorgesteld aan de consument, mits deze de gebrekkige producten terugbezorgt.
Ingeval reserveonderdelen of specifieke accessoires om het product te repareren niet beschikbaar zouden zijn bij de fabrikant, zal de verkoper niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor het verlies van de gebruiksmogelijkheden van het product.
De consument moet de verkoper schriftelijk op de hoogte brengen van het bestaan van de gelijkvormigheidsfout binnen een termijn van maximum twee maanden vanaf de dag waarop hij de fout heeft vastgesteld, zo niet vervalt zijn recht om een klacht in te dienen.
Enkel de factuur, het kasticket of het aankoopbewijs gelden als garantiebewijzen voor de koper tegenover de verkoper. Deze documenten moeten door de klant worden bewaard en voorgelegd in hun originele versie. De garantietermijn start op de datum vermeld op die documenten.
Deze garantie is enkel van toepassing ingeval het defect zou voortvloeien uit een foutief gebruik, oorzaken van buitenaf, slecht onderhoud, normale slijtage of van elk gebruik dat niet conform is met de instructies van de fabrikant of de verkoper.
In geval van schade, diefstal of verlies van een product ingediend voor reparatie, zal de verantwoordelijkheid van de verkoper in elk geval beperkt zijn tot de verkoopprijs van het product. De verkoper zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het verlies of de reproductie van opgeslagen gegevens in of door ter reparatie overhandigde elektronische toestellen.
Responsabilité du vendeur
De klant erkent en aanvaardt dat alle verplichtingen die de verkoper verschuldigd is uitsluitend middelen zijn en dat de verkoper enkel aansprakelijk is voor zijn bedrog of opzet en zware fout. In de veronderstelling dat de klant het bestaan aantoont van een zware of opzettelijke fout uit hoofde van de verkoper, bestaat de schade waarvoor de klant de reparatie kan eisen, enkel in de materiële schade als direct gevolg van aan de verkoper te wijten de fout, met uitsluiting van alle andere schade, en kan die in geen geval meer bedragen dan 75% (excl. belastingen) van het effectief door de klant betaalde bedrag in uitvoering van de bestelling.
De klant erkent ook dat de verkoper niet aansprakelijk is voor eventuele directe of indirecte schade veroorzaakt door de geleverde producten, zoals met name winstderving, stijging van de algemene kosten, het verlies van cliënteel enz.
De verkoper is eveneens enkel aansprakelijk in geval van communicatie van verkeerde gegevens door de klant of ingeval de bestelling in zijn naam door een derde persoon werd geplaatst.
Het is ook aan de klant om inlichtingen in te winnen over de eventuele douanebeperkingen of -rechten opgelegd door zijn land m.b.t. de bestelde producten. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld worden als de klant het hoofd moet bieden aan eender welke beperking of bijkomende belasting uit hoofde van de door zijn land ter zake gevolgde politiek.
Propriété intellectuelle
De informatie, logo’s, tekeningen, merken, modellen, slogans, grafische voorstellingen enz., die toegankelijk zijn via de website of de catalogus van de verkoper worden beschermd door het intellectuele eigendomsrecht. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande andersluidende bepalingen, is het de klant niet toegestaan om afgeleide werkstukken die volledig of gedeeltelijk gebaseerd zijn op de elementen van de website of de catalogus van de verkoper te wijzigen, te reproduceren, te verhuren, uit te lenen, te verkopen, uit te delen of te creëren.
Internet & nouvelles technologies
De klant kent de beperkingen en de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van het internet of van elk ander middel waardoor de website momenteel ter beschikking staat of ter beschikking zal worden gesteld. De klant kent ook de risico’s inzake opslag en overdracht van informatie via digitale of elektronische weg. De klant aanvaardt dat de verkoper niet aansprakelijk kan gesteld worden voor alle schade veroorzaakt door het gebruik van de website (en van de eventuele toepassingen) van de verkoper of het internet, als gevolg van de voornoemde risico’s. De klant aanvaardt bovendien dat de uitgewisselde elektronische informatie en de reservekopieën gemaakt door de verkoper als bewijs kunnen dienen.
Traitement des données à caractère personnel
In het kader van het bestelproces moet de klant die bestelt als natuurlijke persoon gegevens van persoonlijke aard meedelen, zoals zijn naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Deze gegevens worden gebruikt voor de verwerking van de bestellingen. Ze zullen enkel doorgegeven worden aan de partners van de verkoper als de klant daar uitdrukkelijk mee instemt.
De verkoper behandelt de gegevens die op vertrouwelijke wijze verworven werden en conform de nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998.
De klant kan op ieder moment, na schriftelijke gedateerde en ondertekende aanvraag verstuurd naar de verkoper, en na zijn identiteit te hebben bewezen (via een kopie van de identiteitskaart) gratis een kopie krijgen van de schriftelijke communicatie van de gegevens van persoonlijke aard over hem die door de verkoper verzameld werden, alsook, desgevallend, de rechtzetting van die gegevens die onjuist, onvolledig of niet-pertinent zouden zijn, of de schrapping ervan.
De kopie van zijn gegevens zal hem uiterlijk 45 dagen na ontvangst van zijn aanvraag worden bezorgd.
Force majeure, cas fortuit et imprévision
De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld, zowel op contractueel als op buitencontractueel vlak, in geval van niet-uitvoering, tijdelijk of definitief, van zijn verplichtingen wanneer deze niet-uitvoering voortvloeit uit een geval van overmacht of toeval. Zullen met name beschouwd worden als gevallen van overmacht of toeval: 1) het verlies of de totale of gedeeltelijke vernietiging van het informaticasysteem van de verkoper of van zijn database wanneer een of meerdere van deze gevallen redelijkerwijze niet toegeschreven kunnen worden aan de verkoper en niet werd aangetoond dat de verkoper nagelaten heeft redelijke maatregelen te nemen on het een of andere geval van overmacht of toeval te voorkomen, 2) aardbevingen, 3) branden, 4) overstromingen, 5) epidemieën, 6) oorlogsdaden of terrorisme, 7) stakingen, al dan niet aangekondigd, 8) lock-out, 9) blokkades, 10) oproer en rellen, 11) een stopzetting van energielevering (bv. elektriciteit), 12) een storing op het internet of van het gegevensopslagsysteem, 13) een defect van het telecommunicatienet, 14) een verlies van de aansluiting aan het internet of van het telecommunicatienet waar de verkoper van afhangt, 15) een feit of een beslissing van een derde wanneer deze beslissing de goede uitvoering van dit contract treft of 16) elke andere oorzaak die aan de redelijke controle van de verkoper ontsnapt.
Als wegens omstandigheden buiten de wil van de verkoper om, de uitvoering van de verplichtingen van de verkoper niet voortgezet kan worden of gewoonweg duurder of moeilijk geworden is, verbinden de verkoper en de klant zich ertoe te goeder trouw en loyaal te onderhandelen over een aanpassing van de contractuele voorwaarden binnen een redelijke termijn met het oog op het herstellen van het evenwicht.
Bij gebrek aan een akkoord binnen een redelijke termijn, kan elk van de partijen de opzegging van de contractuele relatie die hen verbindt, inroepen zonder schadevergoeding of schadeloosstelling van eender welke aard.
Dispositions diverses
De nietigheid van een beschikking van deze voorwaarden brengt de nietigheid van de andere niet met zich mee.
Elke betwisting met betrekking tot de door de verkoper geleverde producten, net als elke betwisting aangaande de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden zal onderworpen zijn aan het Belgische recht en aan de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de arrondissementsrechtbank van Brussel.